Lejevilkår

​       Download lejevilkår på dansk                               Download conditions in english

1.Tilbudsgrundlag

For tilbud gælder "Almindelige betingelser for arbejder ogleverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" af 10. december 1992 (AB 92)med nedennævnte tilføjelser og fravigelser. Ved anvendelse af AB 92skal "entreprenøren" forstås som udlejer og lejer forstås som"bygherren". Endvidere gælder Dansk Byggeris standardforbehold af maj2008.

Det forudsættes, at lejer stiller velfærdsforanstaltninger tilrådighed for udlejers ansatte i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelsenr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser oglignende steder.

Såfremt den i tilbudet angivne leveringstid for arbejde ogmateriel ikke kan overholdes på grund af dokumenteret indgang afandre ordrer indkommet inden modtagelse af accept, optagesder forhandling om ændret leveringstid. Fører denne forhandling ikketil et resultat, forbeholder udlejer sig helt eller delvist at træde tilbagefra sittilbud.

Ved udlejning uden opstilling betales ud over tilbudsbeløbet/ daglejen gebyr for udlevering og modtagelse af stilladsetsamt transportudgifter.

2.Brug og opstilling

Stilladset er kun beregnet til brug for de formål, der er anført itilbudet og påibrugtagningsskiltet.

Stilladser, der opstilles af udlejer, må først tages i brug, nårstilladset af udlejer er meldt klar tilbrug.

Det er ikke tilladt lejer af stilladset at fremleje eller udlåne stilladsettil tredjemand uden udlejerstilladelse.

Det er ikke tilladt lejer at ændre eller ombygge et af udlejeropsat stillads, herunder fjerne eller flytte fastgørelser, konsollermv.

Specielt gøres opmærksom på, at anvendelse af kemiskevæsker, der kan virke skadelige på stilladsmateriellet, kun er tilladtmed udlejers skriftligetilladelse.

Såfremt misbrug af stilladset konstateres, er udlejer berettigetuden varsel at opsige lejemålet og nedtage stilladset for lejersregning. Let facadestillads opstilles, medmindre andet er aftalt, meden afstand af 2 meter mellem stilladsetagerne uansetvindueshøjder mv., og bredden er maksimalt 70cm.

Med hensyn til tilladelige maksimale belastninger henvisestil gældende love ogregler.

Detforudsættes,atarealet,hvorstilladsetskalopsættes,ligesom tilkørselsvejen er ryddet, planeret og tilstrækkelig bæredygtig,jf. nedenfor pkt. 4, afsnit2.

3.Lejeperiode, sted for modtagelse og aflevering af det lejede

Lejen beregnes med 7 dage pr. uge, uanset eventuelt vejrlig,ferier og flyttedage. Minimumsleje 3dage.

A.​Stillads, der udlejes udenmontering:

Udlejningsperioden regnes fra og med den dagstilladset forlader udlejers plads og løber til og med den dag,stilladset modtages på udlejers plads i ubeskadiget og rengjort stand.Se endvidere ovenfor pkt. 1, afsnit4.

B.​Stillads, der monteres og demonteres afudlejer:

Udlejningen begynder og slutter på monteringsstedet, dogførst når stilladset er ryddet og rengjort. Såfremt misbrug afstilladset konstateres, er udlejer berettiget i henhold til pkt. 4 udenvarsel at opsige lejemålet og nedtage stilladset for lejersregning.

Udlejningsperioden regnes fra og med den dag, detlejede stilles til lejers disposition i arbejdsklar stand og ophører, nårdet med 2 arbejdsdages varsel er afmeldt til udlejerskontor.

4. Risiko, ansvar ogeftersyn

I lejeperioden bærer lejer over for udlejer fuldt og helt risikoenog ansvaret for skader på det lejede materiel, ligesom lejer hæfterfor bortkommet materiel. Indtræffer der forhold, som lejerefter ovenstående hæfter for, betales der leje af materiellet - medfradrag for udlejers eventuelle sparede udgifter - indtil erstatning herforer ydet tiludlejer.

Lejer bærer endvidere risikoen for skade påtilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske installationer og lignende,som skyldes, at forudsætningerne nævnt ovenfor i pkt. 2, sidsteafsnit, ikke har væretopfyldt.

Lejer er i lejeperioden pligtig til at foretage det i henholdtil lovgivningen sikkerhedsmæssige eftersyn af stilladset,herunder f.eks.atføretilsynmed,atfastgørelserogkonsollermv.ikkeløsnes eller fjernes. Det lovpligtige eftersyn skal foretages af ensagkyndig og påføres ibrugtagningsskiltet. Med hensyn til eventuelretablering henvises til pkt.2.

Ved opsætning af net og presenninger gældersærlige ansvarsforhold, hvorom der henvises til særskilte angivelseri tilbudet. Vedrørende forsinkelse henvises til pkt.6.

5.Forsikringsforhold

For at sikre den forsikringsmæssige dækning for skader pådet lejede, bortset fra rullestilladser, er der af udlejer tegnet enall-risk forsikring med en selvrisiko. Størrelsen af selvrisikoen, som vilblive opkrævet hos lejeren i tilfælde af skade, vil fremgå af detkonkrete tilbud. Ved fakturering vil der ud over entreprisesummen blivepåført et beløb til dækning af udgifterne ved denne forsikring.Bidragets størrelse vil fremgå af det konkrete tilbud. Lejer kan påforlangende få udleveret kopi afforsikringsvilkårene.

Medlemmer af sektionen har tegnet erhvervs-ogproduktansvarsforsikring i anerkendt selskab med enmaksimum dækning. Størrelsen på maksimumdækningen vil fremgå afdet konkretetilbud.

Ifølge forsikringsselskabernes praksis dækkes skader påfast ejendom (ruder, skilte og andet fast tilbehør mv.) primærtaf ejendommens forsikring og sekundært af udlejersansvarsforsikring. Uanset udlejer måtte være ansvarlig for en skade sket påfast ejendom, skal skaden derfor altid af skadelidte anmeldestil ejendommenshusejerforsikring.

6.Forsinkelse

Udlejer er berettiget til tidsfristforlængelse, når det følger af AB 92,§ 24, samtnår:

*Nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig forhindrer eller for- sinkerarbejdet.

*Arbejdet standses eller sinkes af offentlige påbud eller forbudfra Arbejdstilsynet, der ikke klart og udtrykkeligt følger aflovgivning, myndighedsanvisninger, reglementer eller tilsvarendealment gældenderetningslinier.

Ved krav fra lejer i tilfælde af udlejers ansvarspådragendeforsinkelse

- jf. AB 92, § 25, stk. 1 - betaler udlejer en dagbod på 1 o/oopr. arbejdsdag af kontraktsummen ekskl. moms. Ved aftaler omdagleje er beregningsgrundlaget den samlede leje ekskl. moms for denved tilbudet forudsatte lejeperiode. Kan bod ikke fastlæggesefter ovenstående retningslinier, betaler udlejer erstatning efter danskrets almindelige regler, dog maksimalt et beløb svarende til leje for dentid forsinkelsenvarer.

7.Sikkerhed

Udlejerstillerkunsikkerhed,såfremtdersærskiltfremsættesskriftligt påkrav herom, og såfremt lejer ligeledes stiller sikkerhed overfor udlejer. Udlejers sikkerhed ophører i så fald 10 arbejdsdageefter lejeperiodens udløb, jf. pkt. 3, medmindre lejer forinden skriftligthar fremsat krav i anledning af aftaleforholdet. Lejer betaler særskiltde ved sikkerhedsstillelsen forbundne udgifter, når påkrav omsikkerhed er fremsat efter tilbudsafgivelse. I øvrigt gælder bestemmelsernei Dansk Byggeris standardforbehold af maj2008.​

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.